18 văn bản quy phạm pháp luật mới, đáng lưu ý là các văn bản liên quan đến đấu thầu

Số liệu thống kê từ Bộ Tư pháp thể hiện, trong tháng Hai năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó có những văn bản liên quan đến hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, thực hiện Luật Đấu thầu rất được nhà đầu tư quan tâm.

Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu

Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu

Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa, nguồn internet.Ảnh chỉ có tính chất minh họa, nguồn internet.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa, nguồn internet.

Nghị định gồm 10 Chương, 67 điều, cụ thể: những quy định chung; quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ, hai giai đoạn một túi hồ sơ; quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án cần xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu; triển khai thực hiện dự án đầu tư kinh doanh; nội dung thẩm định và trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư; xử lý tình huống và kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư qua mạng và điều khoản thi hành.

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Nghị định gồm 12 Chương và 135 Điều, cụ thể gồm: những quy định chung, quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ, hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ; quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn; quy trình chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu có sự tham gia của cộng đồng; quy trình mua sắm tập trung, mua sắm thuộc dự toán mua sắm, mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; lựa chọn nhà thầu qua mạng; hợp đồng; kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu và xử lý vi phạm trong đấu thầu; nội dung, trách nhiệm thẩm định trong lựa chọn nhà thầu; điều khoản chuyển tiếp.

Quy định Lễ phục của nam sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên là sĩ quan và học viên đào tạo sĩ quan Cảnh sát Biển Việt Nam

Quy định Lễ phục của nam sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên là sĩ quan và học viên đào tạo sĩ quan Cảnh sát Biển Việt Nam

Nghị định số 22/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Nghị định số 61/2019/NĐ-CP ngày 10/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát Biển Việt Nam.

Nghị định số 22/2024/NĐ-CP sửa đổi quy định về: Trang phục dự lễ của nam sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên là sĩ quan và học viên đào tạo sĩ quan; Trang phục dự lễ của nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên là sĩ quan và học viên đào tạo sĩ quan; Lễ phục của nam sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên là sĩ quan và học viên đào tạo sĩ quan Cảnh sát Biển Việt Nam; Lễ phục của nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên là sĩ quan và học viên đào tạo sĩ quan Cảnh sát Biển Việt Nam.

Ảnh internet.18 văn bản quy phạm pháp luật mới, đáng lưu ý là các văn bản liên quan đến đấu thầu. Ảnh internet.

Ảnh internet.

Sửa quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước

Sửa quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước

Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/2/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 5/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 9 và khoản 2, Điều 10 theo hướng: Phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam về Sở Giao thông vận tải thực hiện.

Sửa đổi, bổ sung Điều 11, Điều 12, Điều 13 theo hướng: Phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về UBND cấp huyện.

Sửa đổi, bổ sung Điều 14 theo hướng bổ sung quy định về đối tượng được miễn đăng ký đối phương tiện vui chơi giải trí dưới nước.

Quy định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

Quy định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21/2/2024 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Nghị định số 18/2024/NĐ-CP bao gồm 5 chương, 31 điều quy định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ; giải thưởng của bộ, ngành, địa phương về khoa học và công nghệ; giải thưởng của tổ chức, cá nhân về khoa học và công nghệ.

Nghị định quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ quy định tại Điều 68, Điều 69 và Điều 70 Luật Thi đua, khen thưởng; đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng giải thưởng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Nhà nước khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về khoa học và công nghệ quy định tại khoản 2, Điều 77 Luật Khoa học và Công nghệ; việc đặt và tặng giải thưởng của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) về khoa học và công nghệ quy định tại khoản 3, Điều 77 Luật Khoa học và Công nghệ.

Quy định cụ thể điều kiện thành lập khu công nghệ cao

Quy định cụ thể điều kiện thành lập khu công nghệ cao

Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 1/2/2024 của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao.

Ảnh internet.

Quy định cụ thể điều kiện thành lập khu công nghệ cao.Ảnh internet.

Ảnh internet.

Ảnh internet.Ảnh internet.

Quy định cụ thể điều kiện thành lập khu công nghệ cao.Ảnh internet.

Nghị định bao gồm 7 chương, 52 điều quy định về phương hướng xây dựng, phương án phát triển khu công nghệ cao; thành lập, mở rộng khu công nghệ cao; chính sách phát triển khu công nghệ cao; hoạt động công nghệ cao trong khu công nghệ cao; quản lý nhà nước đối với khu công nghệ cao; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu công nghệ cao.

Về quy hoạch, thành lập, mở rộng, Nghị định quy định đồng bộ với pháp luật về quy hoạch, thay thế việc lập, điều chỉnh, bổ sung và phê duyệt quy hoạch phát triển khu công nghệ cao bằng quy định về phương hướng xây dựng, phương án phát triển khu công nghệ cao trong quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh; quy định cụ thể điều kiện thành lập khu công nghệ cao tại Luật Công nghệ cao và cập nhật quy định của các pháp luật liên quan; quy định trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng khu công nghệ cao.

Hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân

Hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân

Nghị định số 16/2024/NĐ-CP ngày 16/2/2024 của Chính phủ về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong đó, hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, bao gồm:

– Bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, phân viện, viện nghiên cứu có giường bệnh;

– Bệnh xá, đội điều trị, tàu vận tải kiêm quân y, tàu quân y, trung tâm nghiên cứu có giường bệnh, trung tâm an điều dưỡng có giường bệnh, trung tâm y tế có giường bệnh (gọi chung là bệnh xá);

– Phòng khám chuyên khoa, phòng khám bác sỹ chuyên khoa, phòng khám y học cổ truyền, phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng, phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên (gọi chung là phòng khám chuyên khoa);

– Tổ quân y, tổ y tế của cơ quan, đơn vị;

– Quân y, y tế cơ quan, đơn vị; phòng khám có người chịu trách nhiệm chuyên môn với phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

PV

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
Chính thức Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm từ 1/7/2024, nhìn lại những điểm đáng chú ý của 2 Luật tác động đến thị trường địa ốc- Ảnh 1.

Chính thức Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm từ 1/7/2024

Chiều 2/5, Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội cho phép L
gao 17123103338951791880 1712357952

Quy định mới về nhập khẩu gạo, lá thuốc lá khô từ Campuchia năm 2023, 2024

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 06/2024/TT-BCT quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và

Bài đăng mới

11 lợi ích của cà phê

Cà phê là thức uống giàu axit chlorogen, axit caffeic và kahweol là những hợp chất có hoạt tính sinh học có đặc tính chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa sớm,

Viện IMRIC – Viện IRLIE phối hợp Trung tâm HL và Thi đấu TDTT Bình Dương và Trung tâm CFV tổ chức bốc thăm chia bảng bóng rổ nam 5×5

Sáng ngày 12/07/2027, BTC Giải các câu lạc bộ bóng rổ Bình Dương mở rộng năm 2024đã tổchức bốc thăm bằng hình thức trực tuyến và công bố kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng rổ nam 5×5. Giải các câu lạc

Thị trường bất động sản: ‘Bão’ dần tan, kỳ vọng giai đoạn tăng trưởng mới

Chuyên gia cho rằng từ kinh nghiệm các thời kỳ 2004-2007 và 2014-2018, sau thời trầm lắng, cùng với sự thay đổi theo hướng hỗ trợ của hệ thống thể chế, thị trường bất động sản (BĐS) sẽ có

Lan toả nét đẹp bằng hình ảnh – Quảng bá du lịch qua cuộc thi ảnh “Việt Nam điểm hẹn thế giới”

Tối 11/07/2024, tại Bình Dương, Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, Hội Quảng cáo TP Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến thương mại Đông Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc